Visualització de contingut web

SERVEIS

Els conjunts de dades geogràfiques de la IDEV seran accessibles per mitjà de serveis web OGC. Els serveis OGC són serveis estàndard que permetran trobar, accedir i processar la informació alimentada pels mateixos organismes productors per mitjà de qualsevol aplicació client d'aquests serveis.

Els serveis web OGC més utilitzats en les infraestructures de dades són:

WMS

L'estàndard OGC® Web Map Service (WMSproporciona una interfície HTTP per a la petició d'imatges de mapes registrades des d'una o més bases de dades geoespacials. La resposta a la petició és una o més imatges de mapes (tornades com a JPEG, PNG, etc.) que es poden visualitzar en aplicacions clients desktop i web.

L'estàndard WMS defineix tres operacions:

 • GetCapabilities (requerit): obté les metadades del servei, que constitueixen una descripció interpretable automàticament (i també llegible) d'informació del contingut dels WMS i els paràmetres de petició acceptats pel servei.
 • GetMap (requerit): obté una imatge de mapa amb uns paràmetres geoespacials i de dimensió ben definits.
 • GetFeatureInfo (opcional): pregunta per informació sobre una entitat feature en particular, de les mostrades al mapa.

WFS

L'estàndard d'interfície OGC® Web Feature Service (WFSdefineix operacions web d'interfície per a la consulta i edició (descàrrega) d'entitats geogràfiques vectorials, com per exemple carreteres o línies de contorn de llacs.

L'estàndard WFS permet el següent als clients:

 • Descobrir les col·leccions d'entitats disponibles (GetCapabilities)

 • Descriure els camps d'atributs disponibles per entitats (DescribeFeatureType)

 • Consultar una col·lecció per a un subconjunt d'entitats basat en un filtre proporcionat (GetFeature)

 • Afegir, editar o esborrar entitats (Transaction)

Els WFS permeten entrada i eixida de dades utilitzant llenguatge Geography Markup Language (GML).

Normalment els usuaris interactuen amb WFS mitjançant clients geoespacials Web o Desktop, que permeten accedir a capes de mapes vectorials des d'agències externes, sobre Internet.

WCS

L'estàndard OGC® Web Coverage Service (WCSdefineix un estàndard d'interfície i operacions que permeten l'accés interoperable a "cobertures" geoespacials. El terme "grid de cobertures" (en anglés "grid coverages") es refereix típicament a continguts del tipus imatges de satèl·lit, fotos aèries digitals, dades digitals d'elevació, i qualsevol altre fenomen que es puga representar en punts de mesura.

L'estàndard d'interfície OGC Web Coverage Service (WCS) és un servei de dades. L'estàndard WCS defineix un servei d'accés a dades que proporciona cobertures, com per exemple models d'elevació del terreny, que es poden consultar mitjançant el protocol HTTP. La resposta a una petició WCS inclou metadades de la cobertura i la cobertura en si, i els seus píxels es codifiquen en un format binari específic, com per exemple GeoTIFF o NetCDF.

CSW

L'estàndard d'interfície OGC Catalogue Service Web defineix una interfície de catàleg estàndard que permet la publicació i cerca sobre col·leccions d'informació descriptiva (metadades) de dades geoespacials i serveis. Allotjaments de dades espacials i serveis utilitzen catàlegs per a registrar metadades que inclouen descripcions de referències espacials i informació temàtica. D'aquesta manera, les aplicacions client poden buscar dades i serveis geoespacials de maneres molt eficients.  

Hi ha uns quants perfils de CSW. L'utilitzat en la IDEV és el perfil de metadades ISO 19115/19139.

Serveis estándar d'INSPIRE

En el cas de conjunts de dades a les quals els és aplicable la Directiva INSPIRE, aquestes dades estandarditzades s'han d'oferir per mitjà de serveis de xarxa també estandarditzats per INSPIRE per a fer-los interoperables amb altres dades i serveis, seguint el  Reglament modificat (CE) Nº 976/2009 .

 Per això els organismes que hagen d'implantar INSPIRE han d'oferir:

Els serveis de descàrrega poden ser:

 • Serveis de descàrrega de conjunts de dades predefinides utilitzant tecnologia ATOM.
 • Serveis de descàrrega directa de dades que s'implementen utilitzant ISO 19142 Web Feature Service i ISO 19143 Filter Encoding Specification.

Els conjunts de dades oferides en el servei de descàrrega han de complir les especificacions de dades INSPIRE del seu tema.

 • Serveis de transformació per a complir regles INSPIRE.

 • Serveis d'accés a serveis de dades espacials no estàndard.

 

Enllaços d'interés