Visualització de contingut web

Parametrització del Visor de Cartografia

Per a integrar el Visor de cartografia de la Generalitat Valenciana (http://visor.gva.es/) en un portal web d'una organització i poder utilitzar totes les seues funcionalitats s'han implementat una sèrie de paràmetres o variables.

Els paràmetres es concatenen a través del caràcter "&" i després del caràcter "?" que s'introdueix una vegada, després de l'adreça web del visor.ç

Per exemple: https://visor.gva.es/visor/index.html?idioma=va&titulo=Prueba

Fes clic sobre aquest enllaç per a accedir al document que conté les diferents opcions de parametrització del visor cartogràfic.

 

PARÀMETRE

OPCIONS

EXEMPLE

DESCRIPCCIÓ

capas

=<text1>,<text2>,<textn>

https://visor.gva.es/visor/index.html?capas=spa_icv_agua_playas_banderas_azules,spa_icv_caype_caza_eecc

Visualitza un o diversos serveis interns a partir de l'identificador unívoc de metadades (UUID) de la Infraestructura de Dades Espacials Valenciana

capasids

=<text1>;<text11>,<text2>;,<textn>;

https://visor.gva.es/visor/index.html?capasids=Orto_Actual;,Orto_1956;,Aguas;3,Aguas;2,DIC;DICS

Visualitza una o diverses capes de l'arbre de capes en la forma (nom_servei;id_capa) per a cada capa, separades per comes. Si la capa correspon a un servei, es prescindeix de posar el nom de la capa, però cal posar el punt i coma

=wmsExt;<text1>,wmsExt;<text2>,wmsExt;<textn>

https://visor.gva.es/visor/index.html?serWMS=http://www.ign.es/wms-inspire/geofisica&capasids=wmsExt;Ultimos365dias,wmsExt;Ultimos30dias

En cas de servei WMS extern. S'indica "wmsExt;<name>" sent <name> el nom de la capa que proporciona el GetCapabilities del servei, separats per punt i coma.

extension

=<num1>,<num2>,<num3>,<num4>[,<num5>]

https://visor.gva.es/visor/index.html?extension=727002,4372549,727578,4372965

https://visor.gva.es/visor/index.html?extension=-0.3774,39.419143,-0.279381,39.48078,4326

Mostra el mapa del visor en una extensió determinada. Si no s'especifica el SRS (<num5>), per defecte serà 25830 (EPSG:25830). Accepta 25830, 25831, 23030, 23031, 4326.

idioma

=va

 

https://visor.gva.es/visor/index.html?idioma=va

 

Carrega el contingut de textos del visor en valencià

=es

https://visor.gva.es/visor/index.html?idioma=es

Carrega el contingut de textos del visor en castellà

menuVis

=no

https://visor.gva.es/visor/index.html?menuVis=no

El menú i les seues eines no són visibles, entre elles la Taula de Contingut, sense possibilitat d'accedir a les seues capes

=rep

https://visor.gva.es/visor/index.html?menuVis=rep

Carrega el menú replegat o minimitzat

modo

=intranet

https://visor.gva.es/visor/?modo=intranet

Carrega el visor per al seu accés a través d'intranet (només ús intern)

modoC

=solo1CL

https://visor.gva.es/visor/?modoC=solo1CL

Només es carrega una capa en el visor alhora (una capa activa), sense comptar amb la capa base, a més d'obrir-se la llegenda de la capa visible

modoH

=compacto

https://visor.gva.es/visor/index.html?modoH=compacto

Redueix lleugerament la grandària del Menú i elimina alguna eina del visor

=min

https://visor.gva.es/visor/index.html?modoH=min

Redueix encara més la grandària del Menú que el paràmetre "compacto"

=sm

https://visor.gva.es/visor/index.html?modoH=sm

Només mostra el mapa i els botons zoom més i zoom menys i botó obrir visor complet. L'eina d'informació d'element està activada per defecte

=smc

https://visor.gva.es/visor/index.html?modoH=smc

Igual que la manera "sm" però es mostra la Taula de Continguts amb un ample reduït

modoI

=sinGC

https://visor.gva.es/visor/index.html?modoI=sinGC

Mostra informació dels elements solament de les capes afegides. No mostrarà les pestanyes "Inf. General" ni "Cadastre(WMS)"

modoS

=no

http://visor.gva.es/visor/index.html?modoS=no

Per defecte el visor es mostra en manera segura (https). Si es posa aquesta opció com "no" entrarà en manera no segura (http)

nivelZoom

=<num>

http://visor.gva.es/visor/index.html?nivelZoom=9

Força al fet que el visor es carregue en un determinat nivell de zoom

nodoDesplegado

=<text>

https://visor.gva.es/visor/index.html?nodoDesplegado=uso

https://visor.gva.es/visor/index.html?nodoDesplegado=Forestal;3

Mostra un servei, capa o grup de capa desplegat en la Taula de Continguts a partir de l'identificador del node

noTOC

=text1,text2,textn

https://visor.gva.es/visor/index.html?noTOC=bas,ortG,uso

No visualitza un o diversos grups de la Taula de Continguts a través dels identificadors dels nodes. Aquests són els 11 identificadors dels nodes principals del visor bas,ortG,mdtG,uso,ma,inf,ord,viv,jus,edu,otros

serWMS

=<text>

https://visor.gva.es/visor/index.html?serWMS=http://www.ign.es/wms-inspire/geofisica

Afig a la Taula de Continguts del visor un servei cartogràfic WMS. Pot ser extern o intern a l'Institut Cartogràfic Valencià.

serWMSNom

=<text>

https://visor.gva.es/visor/index.html?serWMS=http://www.ign.es/wms-inspire/geofisica&serWMSNom=Sismica_Volcanes

Canvia el nom del servei extern afegit a la Taula de Continguts del visor. Si no s'especifica aquest paràmetre s'assigna el nom que apareix en el GetCapabilities del servei.

tcapas

=<num1>,<num2>,<numn>

https://visor.gva.es/visor/index.html?serWMS=http://www.ign.es/wms-inspire/geofisica&capasids=wmsExt;Ultimos365dias,wmsExt;Ultimos30dias&tcapas=0.1,0.5

Assigna transparència a una o diverses capes actives d'un servei. Vàlid per a capes afegides per paràmetre d'un servei WMS (serWMS) o capes de la Taula de Continguts, a través dels paràmetres "capas" o "capasids". La transparència s'aplicarà pel mateix ordre en el qual apareixen en "capasids" o "capas"

TipVisor

=<text>

https://visor.gva.es/visor/index.html?TipVisor=comparador

Mostra una configuració de visor concret o amb un arbre de capes personalitzat (només ús intern)

titulo

=<text>

https://visor.gva.es/visor/index.html?titulo=Prueba

Carrega el visor amb un títol determinat

=sin_titulo

https://visor.gva.es/visor/index.html?titulo=sin_titulo

Carrega el visor sense títol

=<text1>;<text2>;<text3>

https://visor.gva.es/visor/index.html?titulo=Ejemplo;Exemple;Example

Carrega el visor amb el títol en 3 idiomes en funció d'opció triada en el paràmetre idioma. L'ordre ha de ser així castellà;valencià:anglés

zoomXY

=num1,num2,num3,num4

https://visor.gva.es/visor/index.html?zoomXY=725500,4296800,25830,15

Realitza un zoom a unes coordenades determinades i marca la posició central de la finestra. Les variables són les coordenades planes o geogràfiques, sistema de referència (codi numèric de EPSG) i número de zoom del visor. Accepta 25830, 25831, 23030, 23031, 4326.