Visualització de contingut web

METADADES

Qué son les metadades i per què són necessàries

La paraula metadada (o metadades) es refereix "a les dades de les dades". Les metadades en si no contenen les dades, són informació addicional estructurada que informa sobre les característiques d'aquestes: respon a preguntes com on, quan, com o qui produeix o manté les dades.

Les metadades importants són aquells detalls difícils de deduir des de les dades mateixes.

El valor fonamental de les metadades consisteix en la facilitat d'organització i localització de dades, permet una gestió àgil de la informació i en possibilita, a més, l'anàlisi.

De res serveix recopilar la informació geogràfica sense més, són necessàries dades que permeten classificar-les, analitzar-les i localitzar-les, que facen possible, així, que els usuaris coneguen les característiques i limitacions d'aquestes, i puguen avaluar-ne la utilitat per a l'ús específic que els interesse fer.

Principals usos de les metadades:

 • Organitzar el conjunt de dades d'una organització.

 • Distribuir la informació a partir de catàlegs per a descobrir-les.

 • Proveir informació a tercers per a interpretar i explotar les dades.

Beneficis que aporten les Metadades:

Els beneficis que ofereixen les metadades es resumeixen en estalvi de costos i temps.

 • A productors d'informació geogràfica:

  Evita duplicar les dades, garanteix la font de les dades, i així ofereix seguretat, i publicita les dades compartides.

 • A organitzacions:

  Millora els procediments de gestió de dades i augmenta la confiabilitat de les dades.

 • A usuaris:

  Permet un mètode per a trobar les dades i facilitar-ne la comprensió.

Normes, estándards i recomanacions per a metadades de recursos geogràfics

L'estàndard de metadades és el que permetrà la compatibilitat i interoperabilitat, a fi que els recursos i els serveis es puguen utilitzar, combinar i compartir de manera eficaç.  

L'estàndard de metadades:

 1. Defineix quin element geogràfic s'ha de documentar i com.
 2. Utilitza una terminologia comuna. Ofereix un conjunt de definicions per a documentar les dades.
 3. Permet la publicació de les metadades en un format conegut.

L'estàndard ofereix una base a partir de la qual es poden desenvolupar perfils nacionals o específics per a determinades temàtiques. Aquests perfils poden contindre un subconjunt dels ítems dels estàndards de metadades i fins i tot metadades exteses, i agregar ítems no previstos en la norma, però necessaris en algun camp d'aplicació.  

 

Els ítems que comprenen les normes són:

 1. Identificació
 2. Representació espacial
 3. Restriccions
 4. Manteniment
 5. Distribució
 6. Sistema de referència
 7. Qualitat de les dades
 8. Informació del conjunt de metadades

 Cada un d'aquests ítems comprén diversos elements. Aquests elements poden ser:  

 • Obligatoris
 • Opcional
 • Condicional
 • Escriptura lliure
 • Seleccionables d'una llista desplegable.

El format d'intercanvi de les metadades és XML.

Les metadades recollides en la IDEV s'adapten a les següents recomanacions, estàndards i normes, que es troben vigents fins a l'aprovació de documents nous:

 • ISO 19115 "Informació geogràfica – Metadades": norma internacional de metadades que pertany a la família ISO 19100 desenvolupada pel Comité Tècnic 211, que pertany a l'Organització d'Estandardització Internacional (ISO) que proporciona un model de metadades i estableix un conjunt comú de terminologia, definicions i procediments d'ampliació per a metadades. Ha sigut adoptada com a norma europea pel CEN/TC287 i com a norma espanyola per AEN/CTN148 "Informació Geogràfica".
 • Nucli Espanyol de Metadades v 1.2 (NEMv1.2): recomanació definida pel grup de treball de la IDEE, establida en forma de perfil d'ISO19115. És un conjunt mínim d'elements de metadades recomanats a Espanya per a utilitzar-los a l'hora de descriure recursos relacionats amb la informació geogràfica. Està format per l'ampliació del nucli (Core) de la Norma ISO 19115 de Metadades, amb els ítems d'ISO19115 necessaris per a incloure els elements del Dublín Core Metadata, la descripció de la qualitat i els elements requerits per la Directiva marc de l'aigua.
 • Nucli Espanyol de metadades de serveis: recomanació definida pel grup de treball de la IDEE, Conté els elements de metadades del Reglament de metadades per a serveis d'INSPIRE i els elements de metadades proposats per a formar el perfil espanyol de metadades de serveis.

Al desembre de 2008 es va publicar el Reglament núm. 1205/2008 de la Comissió Europea, Reglament (CE) núm. 1205/2008 pel que fa a les metadades, que defineix el conjunt d'elements de metadades mínim que es requereix per al compliment de la Directiva 2007/2/CE (Directiva INPIRE). Ara bé, el Reglament de metadades d'Inspire estableix un conjunt d'elements de metadades mínim que es requereix per a complir amb la Directiva 2007/2/CE i no exclou la possibilitat que les organitzacions documenten els recursos d'informació de manera més àmplia amb elements procedents de les normes internacionals de metadades, com és el cas del NEM, que amplia el mínim conjunt d'elements del Reglament.

En el cas particular del conjunt de dades dels temes dels annexos de la Directiva Inspire, s'ha d'afegir als elements de metadades mínims establits pel Reglament (CE) núm. 1205/2008 de metadades, un conjunt d'elements optatius i un conjunt d'elements obligatoris necessaris per a la interoperabilitat que es defineixen en cada una de les Especificacions de dades, en l'apartat per a metadades.

Per a més informació pot consultar els enllaços següents:

Com crear metadades

 El procés per a la creació de metadades ha de contindre els passos següents:

 1. Definir quines dades es documentaran. El responsable de la catalogació de metadades o catalogador decideix quins grups de dades geogràfiques, i pot utilitzar criteris per temàtica, nivell administratiu, àmbit normatiu pel qual es produeix, etc. 
 2. Establir contacte amb el responsable del recurs geogràfic.  En aquesta primera fase el catalogador pren contacte amb el responsable del recurs, li explica l'objecte de l'entrevista, el procés que s'ha de seguir i la informació que li sol·licitarà, a més de concretar una data per a fer l'entrevista del pas següent.  
 3. Recopilar informació.  En aquest pas es fa una entrevista basant-se en el qüestionari per a recopilar la informació necessària que constitueix la metadada. El qüestionari, el pot completar el mateix responsable de les dades o el catalogador, en cas que se li faciliten les dades necessàries.
 4. Corregir i organitzar informació. En aquesta etapa un expert catalogador revisa que el fitxer de metadades complisca les normes de metadades. Si és necessari se sol·licita més informació al responsable de les dades.
 5. Manifestar conformitat amb el contingut. El responsable del producte ha de revisar el fitxer de metadades per a donar la seua conformitat a la publicació de la informació continguda en la metadada.  
 6. Crear XML de la metadada amb eina d'edició. Generar un document XML, per a fer-ho s'utilitza una eina de creació de metadades.  
 7. Validació de la metadada. Comprovar que efectivament l'XML creat compleix amb l'estàndard.
 8. Publicació en catàleg de metadades. Incloure l'XML en una BD per a distribuir-lo en un catàleg metadades de manera que les metadades creades siguen accessibles. El client de catàleg d'una organització accedeix a les metadades a través d'un servei estàndard de catàleg, denominat Catalog Service Web (CSW).

Podeu conéixer algunes eines per a l'edició i validació de metadades ací.

Enllaços d'interés