Visualització de contingut web

Introducció

Actualment hi ha múltiples productors de dades geogràfiques a la Comunitat Valenciana en diversos àmbits de l'administració (local, provincial i autonòmic), sectorial (serveis mediambientals, confederacions hidrogràfiques, serveis estadístics, etc) i privat.

Cada productor determina la recollida, estructura, representació, manteniment i qualitat de les seues dades, ja que són utilitzades majoritàriament per a interessos específics del seu productor.

Hui en dia, amb les eines WWW, la difusió de les dades impulsada per les lleis de transparència i reutilització de dades de les administracions públiques ha promogut que les dades compartides siguen un recurs (en auge) fonamental per al desenvlupament econòmic (vegeu l'informe). En el cas de dades geogràfiques es fa encara més factible aquesta influència atés el gran desenvolupament i implantació que en paral·lel estan tenint les eines geogràfiques en les nostres vides privada i professional.

Per a potenciar l'accessibilitat de les dades, és a dir, que el consumidor de dades geogràfiques no haja de dedicar gran quantitat de recursos a la cerca de dades adequades al seu propòsit i posterior adquisició, es creen les infraestructures de dades espacials.

Les infraestructures de dades espacials permeten des d'un mateix accés conéixer les característiques de les dades mitjançant descripcions (metadades), i inclouen serveis OGC estàndard que ens permeten obtindre les dades per a utilitzar-les i visualitzar-les en diversos clients SIG i web.

Amb aquest escenari, el consumidor de dades geogràfiques adquireix fàcilment sota les llicències establides per cada productor els conjunts de dades, i per a usar-les conjuntament ha de fer un gran esforç en l'adaptació a una estructura i simbologia comuna de les dades provinents de diversos proveïdors. Aquest esforç nombroses vegades provoca que els consumidors, siguen la mateixa administració pública, ciutadans o empreses, o bé duguen a terme grans inversions en la transformació (de manera particular) cada una d'aquestes, o bé desistisquen d'usar-les i n'obtinguen d'altres més adaptades a les seues necessitats.

Per aquesta raó, la Directiva europea INSPIRE, afig una sèrie de requisits assegurant la interoperabilitat entre les dades i serveis dels diversos proveïdors d'informació geogràfica. Aquests requisits es porten al marc legislatiu nacional amb la Llei sobre les infraestructures i els serveis d'informació geogràfica a Espanya (LISIGE).

Estan obligats a posar en pràctica la Directiva INSPIRE l'Administració general de l'Estat, l'Administració autonòmica i l'Administració local quant a les dades geogràfiques que es recullen per un mandat nacional (segons la Directiva INSPIRE) o per un mandat autonómic (segons la LISIGE).

Les dades que han de ser accessibles en la IDEV sota els requisits d'INSPIRE són aquells que:

  • Estiguen en format digital

  • Ja existisquen

  • Es referisquen a una zona de jurisdicció autonòmica.

  • La seua producció i manteniment siga responsabilitat d'una administració pública

  • Tracten d'un o més dels temes recollits en els annexos I, II o III de INSPIRE.

Per a aquestes dades la Directiva INSPIRE obliga que el propietari de les dades tinga conformement a reglaments i informe:

  • metadades de dades i serveis inclosos en un catàleg, 

  • serveis de localització, visualització, descàrrega i transformació

  • harmonitzar les dades

Per a dur a terme aquests treballs se segueixen les normes d'implementació (reglaments) que són de compliment obligatori i les guies tècniques.

mpl. rules vs Technical Guidelines

 

Podeu consultar les dates fixades per al compliment d'INSPIRE ací.

La IDEV permet l'accés a qualsevol dada geogràfica que faça referència al territori valencià i que siga mantinguda i produïda per l'administració pública, haja de seguir les especificacions de la Directiva INSPIRE o no. Totes les dades disponibles en la IDEV han de disposar de serveis OGC estàndard associats que en permetran la visualització i/o descàrrega. Dins del grup de dades geogràfiques disponibles podrem trobar un subgrup que s'informaran a la Infraestructura de dades espacials d'Espanya (IDEE) i que hauran de complir les normes d'implementació d'INSPIRE.

La nostra infraestructura

Una IDE com un conjunt de dades geogràfiques, tecnologies, normes, plans institucionals i acords, l'objectiu de la qual és facilitar la disponibilitat i l'accés a les dades espacials. La componen dades geogràfiques, metadades que les descriuen, serveis que permeten efectuar operacions sobre les dades mitjançant un navegador (veure, descarregar, consultar atributs…), normes i estàndards que permeten la interoperabilitat entre dades i serveis, aplicacions i sistemes informàtics, lleis i acords entre els productors de dades, i el personal humà a càrrec seu.

Detallem a continuació cada un dels components de la IDEV.

Personal humà a càrrec seu:

La infraestructura és coordinada per tècnics de la DG de Tecnologies de la Informació i Comunicació i de l'Institut Cartogràfic Valencià que conformen el Grup de Geomàtica de la Generalitat.

Lleis i acords

Directiva europea INSPIRE 2007/2/CE, la Llei 14/2010 sobre les infraestructures i serveis d'informació geogràfica a Espanya, el Reial Decret 4/2010 pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i el Reial Decret 1545/2007 pel qual es regula el Sistema Cartogràfic Nacional, en el qual està integrada la Comunitat Valenciana basant-se en el Conveni de col·laboració amb l'Institut Geogràfic Nacional de l'1 de juny de 2010.

Aplicacions i sistemes informàtics

Els tècnics de la DGTIC i ICV mantenen els sistemes informàtics de la infraestructura tant a nivell de servidors com d'aplicacions.

Arquitectura genèrica d'una IDE

 

Normes i estàndards

S'utilitzen els estàndards OGC i ISO, així com les normes d'implementació, reglaments d'INSPIRE per a aquells conjunts de dades que hagen de ser informats.

Serveis

Actualment la IDEV disposa de serveis CSW, WMS, WFS, WMTS, WPS i serveis REST d'ArcGis.

Metadades

La infraestructura disposa de metadades normalitzades de dades i serveis publicats en Geonetwork. 

Dades

La infraestructura valenciana de dades espacials inclou aquelles dades geogràfiques digitals que s'incloguen en el territori valencià, produïdes i mantingudes per l'Administració pública valenciana autonòmica, regional i local, i informades a la IDE pel propietari d'aquestes.