Visualització de contingut web

DADES

Què són dades espacials o geogràfics?

Dades geogràfiques: Qualssevol dades que, de forma directa o indirecta, facen referència a una localització o zona geogràfica específica.
 
És a dir,  es denomina informació geogràfica a aquelles dades que posseïxen una posició implícita (codi INE, adreça postal, nom de municipi, una referència cadastral, etc.) o explícita (coordenades obtingudes a partir de dades capturats per mitjà de GPS, etc.).
 
S'estima que el 80% de les dades corporatives existents en tot el món posseïxen esta component geogràfica.

Què dades geogràfiques estan afectades per INSPIRE

La IDEV contempla l'accés a qualsevol dada geogràfica el propietari de la qual siga l'administració pública i represente de forma total o parcial el territori valencià.

Estan obligats a posar en pràctica la Directiva INSPIRE l'Administració General de l'Estat, l'administració autonòmica i l'Administració local quant a les dades geogràfiques que s'arrepleguen per un mandat nacional (segons la Directiva INSPIRE) o per un mandat autonòmic (segons la LISIGE).

Les dades que han de ser accessibles en la IDEV davall els requisits d'INSPIRE seran aquells que:

 • Estiguen en format digital

 • Ja existisquen

 • Es referisquen a una zona de jurisdicció autonòmica.

 • La seua producció i manteniment siga responsabilitat d'una administració pública

 • Tracten d'un o més dels temes arreplegats en els annexos I, II o III de la Directiva. 

Aquestes dades a més de disposar dels serveis de xarxa i metadades segons les especificacions d'INSPIRE, a més deuran de seguir un model de dades estàndard per a assegurar la interoperabilitat a nivell de dada, la qual cosa suposa adaptar els conjunts de dades definits pel propietari al model de dades INSPIRE.

Harmonització de dades INSPIRE - Especificacions de dades i guies -

L'harmonització de dades proporciona l'accés a dades espacials a través de serveis de xarxa tal que permet combinar-ho amb altres dades harmonitzats de forma coherent per mitjà de l'ús d'un conjunt comú d'especificacions de productes de dades.

Per a l'harmonització de les dades s'han arribat a acords sobre sistemes de referència de coordenades, sistemes de classificació, esquemes d'aplicació, etc, que conformen un model de dades comunes. La clau per a l'harmonització d'INSPIRE és l'ús d'estos model de dades que es complementa amb un entorn d'accés lliure als mateixos a través de serveis web.

Reglamants i guies tècniques

Procés d'harmonització de dades i ferramentes

El procés d'harmonització de dades segons les especificacions d'INSPIRE per regla general seguix els passos següents:

 • Identifica el conjunt de dades a transformar i analitza el model d'aquest conjunt de dades origen

 • Identifica i analitza el model de dades destinació de la transformació (UML, esquemes d'aplicació GML )

 • Farcida la taula de relació (matching table) entre les dades origen i destinació, segons les  guies tècniques d'aplicació dissenyades per a cada tema.

 • Analitza i soluciona els problemes de relació detectats en la matching table

 • Selecciona la ferramenta a usar per a la transformació

 • Dissenya la transformació

 • Transforma les dades

 • Publica les dades harmonitzats

Algunes ferramentes de transformació

 • Comercials
  • FME
  • ArcGis for INSPIRE
  • Snowflake software
  • Altova mapforce
 • Open Source
  • Hale
  • Geoketlle
  • Talend Open Studio

Enllaços d'interés